A A A

Należy pamiętać, że każda czynność związana z wynajmem powierzchni reklamowej, mieszkania czy samochodu powinna być dokonana tylko na podstawie pisemnej umowy najmu wraz z dołączonym do  

umowy pisemnym protokołem zdawczo-odbiorczym. Pisemna umowa najmu powinna zawierać prawa jak i obowiązki zarówno jednej jak i drugiej strony a także musi zawierać kwotę najmu i warunki rozwiązania umowy. Tylko umowa sporządzona w formie pisemnej gwarantuje nam dochodzenie ewentualnych roszczeń na wypadek zaistnienia sporu między stronami.