A A A

§ 1

Postanowienia wstępne

1. Serwis ogłoszeniowy Bannero.pl dostępny pod adresem internetowym Bannero.pl, prowadzony jest przez Firmę MASTERPLUS Sebastian Ugrynowicz wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 782-221-15-02, REGON 634570554.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze serwisu ogłoszeniowego Bannero.pl i określa zasady korzystania ze Serwisu oraz zamieszczania ogłoszeń w serwisie Bannero.pl

§ 2

Definicje

1. Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która utworzyła konto w serwisie Bannero.pl oraz zamieściła ogłoszenie.

2. Administrator - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MASTERPLUS Sebastian Ugrynowicz, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 782-221-15-02, REGON 634570554.

3. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora w języku polskim pod adresem internetowym https://www.bannero.pl, umożliwiającym dodawanie i przeglądanie ogłoszeń.

4. Ogłoszenie – unikalna treść stanowiąca zaproszenie do zawarcia umowy handlowej dodana przez Użytkownika przypisana do utworzonego przez niego konta w serwisie Bannero.pl, w ramach zasad określonych w niniejszym regulaminie.

5. Regulamin - niniejszy regulamin serwisu.

6. Konto - konto klienta w Serwisie Bannero.pl, na którym gromadzone są unikalne treści podane przez Użytkownika zawierające również jego dane kontaktowe.

7. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Serwisie, umożliwiający utworzenie Konta Użytkownika.

8. Formularz zapytania - interaktywny formularz dostępny w na karcie danego ogłoszenia umożliwiający zadanie pytania Użytkownikowi oraz ewentualne określenie warunków handlowych.

9. Produkt – rzecz stanowiąca przedmiot ogłoszenia

10. Cennik - zestawienie ustalonych przez Administratora opłat za usługi świadczone w serwisie Bannero.pl

§ 3

Kontakt z Serwisem Bannero.pl

1. Adres Administratora serwisu: ul. Krokusowa 57, 63-004 Tulce

2. Adres e-mail Administratora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Użytkownik może porozumiewać się z Administratorem za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w zakładce „Kontakt z nami”

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Serwisu, w tym przeglądania treści oraz kontaktowania się z Użytkownikami, niezbędne są:

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,

b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c. włączona obsługa plików cookies,

d. zainstalowany program FlashPlayer.

§ 5

Informacje ogólne

 1. Administrator w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu z infrastrukturą techniczną Użytkownika oraz osoby przeglądającej treści Serwisu.

2. Przeglądanie treści Serwisu nie wymaga zakładania Konta. Dodawanie treści przez Użytkownika możliwe jest tylko po założeniu Konta.

3. Opłaty podane w Serwisie i w niniejszym regulaminie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

4. Założenie konta i korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

§ 6

Zakładanie Konta w Serwisie

1. Aby założyć Konto w Serwisie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: Nazwa Użytkownika, Pseudonim, hasło do konta oraz adres e-mail.

2. Założenie Konta w Serwisie jest całkowicie darmowe.

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Administratora, za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego z zakładce „Kontakt z nami”

§ 7

Zasady zamieszczania ogłoszeń

W celu zamieszczenia ogłoszenia należy:

1. Zalogować się na swoje indywidualne konto w Serwisie Bannero.pl.

2. Wypełnić wymagane pola w zakładce „Dodaj ogłoszenie”, podając nazwę rzeczy stanowiącej przedmiot ogłoszenia, szczegółowy opis, dodając zdjęcie rzeczy oraz podając adres lokalizacji rzeczy oraz dane kontaktowe.

3. Kliknąć przycisk “Zapisz”.

4. Wybrać czas emisji ogłoszenia oraz opcjonalnie wybrane formy dodatkowej promocji ogłoszenia w Serwisie.

5. Zamieszcanie i wznawianie ogłoszeń w serwisie Bannero.pl jest darmowe.

6. Dodane przez Użytkownika ogłoszenie musi treścią i zdjęciami nawiązywać do charakteru Serwisu Bannero.pl prezentującego tylko i wyłącznie ogłoszenia wynajmu lub sprzedaży powierzchni reklamowych. Ogłoszenia prezentujące treści inne niż określone w niniejszym regulaminie zostaną automatycznie usuwane przez Administratora bez podania pisemnej przyczyny.

7. Użytkownik może dodać maksymalnie 5 zdjęć do jednego ogłoszenia. Zalecamy aby zdjęcia te oprócz samej powierzchni reklamowej pokazywały również na drugim planie zlokalizowane w pobliżu ulice lub chodniki aby oddać pełny obraz umiejscowienia potencjalnej reklamy.

8. Prezentowane ogłoszenia musza być ujęte tylko i wyłącznie w języku polskim.

9. Zabronione jest również prezentowanie treści pornograficznych, treści o charakterze rasistowskim jak również wulgarnych i powszechnie uznanych za obraźliwe.

10. Podczas emisji ogłoszenia Użytkownik może dokonywać edycji ogłoszenia w pełnym jego zakresie.

11. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość przedmiotu ogłoszenia.

12. Administrator nie odpowiada za stan prawny nieruchomości, na której zlokalizowany jest przedmiot ogłoszenia.

13. Administrator Serwisu nie odpowiada za brak zainteresowania przedmiotem ogłoszenia.

14. Administrator nie odpowiada za przebieg i skutek rozmów handlowych pomiędzy Użytkownikiem Serwisu i potencjalnym zainteresowanym przedmiotem ogłoszenia.

15. Zabronione jest podawanie w opisie ogłoszenia linków do innych stron internetowych a także danych kontaktowych oraz numeru telefonu. Dane kontaktowe Użytkownika zawarte są w osobnym module stanowiącym integralną częśc ogłoszenia. W przypadku złamania tego zakazu przez Użytkownika, ogłoszenie takie może zostać bezpowrotnie usunięte a w skrajnych przypadkach usunięte może zostać konto Użytkownika.

16. Użytkownik Serwisu będący Przedsiębiorcą i korzystający z usług Serwisu w systemie abonamentowym zobowiązuje się do terminowego regulowania płatności za emisję ogłoszeń na podstawie wystawianych i wysyłanych przez Administratora Serwisu faktur VAT - na podany przez Użytkownika adres e-mail.

17. W przypadku nieterminowego regulowania płatności za faktury VAT, określone w pkt. 16 Administrator Serwisu ma prawo naliczyć noty odsetkowe za każdy dzień zwłoki a w przypadkach umyślnego uchylania się od płatności Administrator Serwisu może zablokować konto Użytkownika i skierować sprawę do postępowania egzekucyjnego.

§ 8

Oferowane metody płatności

1. Użytkownik Serwisu może skorzystać z następujących metod płatności:

a. Płatności elektroniczne PayPro.pl,

b. Płatność kartą płatniczą,

c. Przelewem tradycyjnym

2. Dla Firm oraz Organizacji Samorządowych dedykowaną formą płatności jest przelew tradycyjny, w przypadku braku możliwości wykonania płatności elektronicznej. Wówczas po opłaceniu otrzymanej faktury VAT Administrator Serwisu zobowiązuje się do natychmiastowego uruchomienia emisji ogłoszenia.

3. Szczegółowe informacje na temat akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Serwisu.

4. W celu otrzymania faktury VAT za wyróżnione ogłoszenie należy przesłać wiadomość do Administratora poprzez formularz kontaktowy dostępny w zakładce " Kontakt z nami" podając Nazwę Użytkownika, numer transakcji Dotpay oraz dane do wystawienia faktury wraz z numerem NIP.

5. Numer transakcji Dotpay Użytkownik otrzymuje pocztą e-mail niezwłocznie po uregulowaniu płatności. 

6. Zamieszczanie i wznawianie ogłoszeń w serwisie Bannero.pl jest darmowe.

7. Cennik opłat za promowanie ogłoszeń:

a.  Promocja "Pierwszy"

- 14 dni: 12,99 PLN

- 30 dni: 13,99 PLN

- 60 dni: 14,99 PLN

- 90 dni: 15,99 PLN

b.  Promocja "Pogrubione"

- 14 dni: 12,99 PLN

- 30 dni: 13,99 PLN

- 60 dni: 14,99 PLN

- 90 dni: 15,99 PLN

c. Promocja "Ramka"

- 14 dni: 12,99 PLN

- 30 dni: 13,99 PLN

- 60 dni: 14,99 PLN

- 90 dni: 15,99 PLN

d. Promocja "Tło"

- 14 dni: 12,99 PLN

- 30 dni: 13,99 PLN

- 60 dni: 14,99 PLN

- 90 dni: 15,99 PLN

e. Promocja "Strona główna"

- 7 dni: 29,99 PLN 

- 14 dni: 39,99 PLN 

- 30 dni: 49,99 PLN 

- 60 dni: 59,99 PLN 

- 90 dni: 69,99 PLN 

8. Cennik opłat za emisję ogłoszeń w systemie abonamentowym dla Firm zawarty jest w zakładce Bannero.pl dla Biznesu.

§ 9

Reklamacja

1. Użytkownik Serwisu ma prawo do złożenia reklamacji z tytułu nienależytego wykonania umowy świadczenia usług określonych w Regulaminie przez Administratora w terminie 14 dni od zakończenia emisji ogłoszenia.

2. Reklamację należy zgłosić tylko i wyłącznie w formie pisemnej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub drogą elektroniczną poprzez formularz kontaktowy, dostępny w zakładce „ Kontakt z nami”

3. Reklamacja powinna zawierać ID ogłoszenia, którego reklamacja dotyczy jak również szczegółowy opis okoliczności na podstawie których reklamacja została zgłoszona a także dane kontaktowe Użytkownika wraz z jego adresem e-mail.

4. Jeżeli zaistnieje konieczność uzupełnienia dokumentacji reklamacyjnej, wówczas Administrator Serwisu poprosi pisemnie Użytkownika o jej uzupełnienie.

5. Czas rozpatrzenia reklamacji przez Administratora Serwisu wynosi 14 dni od daty wpływu prawidłowo zgłoszonej reklamacji. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany pisemnie drogą e-mailową.

§ 10

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 11

Dane osobowe Użytkownika

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Serwisu Bannero.pl jest Administrator Serwisu.

2. Dane osobowe Użytkowników zbierane przez Administratora za pośrednictwem Serwisu Bannero.pl zbierane są w celu realizacji Umowy świadczenia usług określonych w Regulaminie, a jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

3. W przypadku Użytkownika, który korzysta w Serwisie Bannero.pl ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności elektroniczne - w tym przypadku Firmie Dotpay.pl

4. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zamieszczenia ogłoszenia skutkuje brakiem możliwości utworzenia konta w Serwisie Bannero.pl

§ 12

Postanowienia końcowe

1. Regulamin Serwisu Bannero.pl dostępny jest na stronie internetowej w zakładce„ Regulamin serwisu”

2. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów i form płatności - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Administrator poinformuje na stronie Serwisu Bannero.pl

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/